I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima uređuje se sudjelovanje u edukacijama i edukativnim aktivnostima (u daljnjem tekstu: edukacije) koje provodi i organizira Forum za slobodu odgoja (u daljnjem tekstu: Udruga).

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni i stalno dostupni na mrežnim stranicama Udruge.

Voditelji:ce edukacija imaju obvezu obavijestiti i podsjetiti polaznike:ce edukacije o ovim Općim uvjetima.

 

Sudjelovanje u edukacijama uređeno je:

ovim Općim uvjetima

kurikulumom edukacije, odnosno opisom edukacije te

pozivom na prijavu za sudjelovanje u edukaciji.

 

Udruga provodi edukacije kao oblik neformalnog obrazovanja.

Udruga provodi edukacije u dobroj vjeri stalno prateći kvalitetu edukacija, provodeći stručna usavršavanja trenera:ica i izdavanjem novih publikacija.

Udruga poziva polaznice:ke da vještine i znanja, metode i oblike rada s kojima su upoznati na edukacijama prilagode ciljnoj skupini s kojom rade uvijek imajući na umu stručne standarde i potrebe ciljne skupine.

 

Udruga razvija, organizira i provodi:

seminare stručnog usavršavanja namijenjene stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnica:ka te stručnih suradnica:ka u radu s djecom i mladima

seminare, treninge, edukacije, module i druge aktivnosti kojima ostvaruje ciljeve pojedinih programa i

druge edukacijske programe, projekte, aktivnosti i module za druge ciljne skupine.

 

Polaznik:ca edukacije je osoba koja je:

platila kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji na temelju poziva ili

odabrana za sudjelovanje u edukaciji financiranoj u sklopu projekta.

Maloljetni:a polaznik:ca edukacije je osoba koja ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, a mlađa je od 18 godina.

II. Prijava za sudjelovanje

 •  
  • Zainteresirane osobe prijavljuju se za sudjelovanje:
   • dostavljanjem potpune i čitko ispunjene prijavnice poštom, faksom, elektroničkom poštom, osobnom dostavom ili na neki drugi prikladan način ili
   • putem elektroničkog prijavnog obrasca.
  • Zainteresirana osoba svojim potpisom na prijavnici potvrđuje da je pročitala, razumjela i da prihvaća ove Opće uvjete i da daje privolu Udruzi da koristi osobne podatke navedene u prijavnici ako prijavnicu dostavlja poštom, faksom ili osobnom dostavom.
  • Zainteresirana osoba potvrđuje da je pročitala, razumjela i da prihvaća ove Opće uvjete i da daje privolu Udruzi da koristi osobne podatke navedene u prijavnici dostavom prijavnice na službenu adresu e-pošte.
  • Ako je zainteresirana osoba maloljetna, prijavnicu potpisuje roditelj ili skrbnik:ca čime daje svoj pristanak za prijavu maloljetne osobe u edukaciji.

III. Prava i obveze Udruge

 •  
  • Udruga će:
   • provesti edukaciju sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu
   • ispostaviti polaznici:ku sve udžbenike, priručnike i druge materijale sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu
   • dati stručnu potporu u provedbi programa u školama sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu
   • izdati polazniku:ci odgovarajuću potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu
   • omogućiti polaznici:ku napredovanje u zvanju u određenom programu sukladno interesu polaznice:ka i financijskim mogućnostima Udruge.
 •  
  • Udruga će, sukladno uvjetima opisanima u pozivu za prijavu, polaznici:ku pokriti troškove popisane i opisane u pozivu na prijavu za edukacije koje se provode u sklopu projekta.
  • Udruga zadržava pravo uskratiti pokrivanje troškova iz prethodne točke polaznici koja krši ove Opće uvjete te posebne uvjete i pravila ukoliko postoje.
  • U slučaju iz prethodnog stavka, polaznica se obvezuje podmiriti sve troškove koje bi u suprotnom, sukladno pozivu za prijavu, podmirila Udruga.
  • Udruga zadržava pravo isključiti maloljetnog polaznika:cu iz edukacije zbog kršenja ovih Uvjeta ili drugih uvjeta i pravila ukoliko postoje, o čemu će bez odgode obavijestiti roditelja ili skrbnika:cu s kojima će se dogovoriti daljnja postupanja.
  • U slučaju iz prethodnog stavka, roditelji ili skrbnici:e maloljetnog polaznika:ce obvezuju se podmiriti sve troškove koje bi u suprotnom, sukladno pozivu za prijavu, podmirila Udruga.
 •  
  • Udruga se obvezuje da će sa svim osobnim podacima polaznika postupati u skladu s Pravilima prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka te važećim pravnim propisima.
  • Udruga osobne podatke koristi u svrhu pripreme, organizacije i provedbe edukacije, vođenja evidencije polaznica:ka, izdavanja potvrda, dokazivanja provedbe projekata prema donatorima te financijskog upravljanja.
  • Podatke o polaznicima koji su završili edukacije Udruga čuva trajno.
  • Podatke o polaznicama Udruga dijeli s vanjskim suradnicama:ima koje provode edukaciju i donatorima u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza prema donatoru.
 •  
  • Udruga ne može preuzeti odgovornost za štetu koju prouzroče polaznici:e edukacija nestručnim korištenjem metoda i oblika rada s edukacija u bilo kojem obliku..
  • Udruga ne može preuzeti odgovornost za organizaciju pojedinih aktivnosti (školski projekti, projektna nastava, provedba nastavnih jedinica u školama, rad s djecom, mladima i učenicima:ama i sl.), a u svrhu ispunjavanja obveza u pojedinom programu.

IV. Prava i obveze polaznice:ka

 •  
  • Polaznik:ca ima pravo:
   • sudjelovati u edukaciji za koju je izabran:a, odnosno za koju je platio:la kotizaciju
   • na udžbenike, priručnike i druge materijale sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu
   • na povratnu informaciju o provedenoj aktivnosti ako je ista predviđena kurikulumom, odnosno opisom edukacije i pozivom na prijavu
   • na potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu.
 •  
  • Polaznik:ca se obvezuje:
   • sudjelovati u svim segmentima i aktivnostima edukacije za koji je odabran:a
   • da će znanja i vještine sa seminara stručnog usavršavanja koristiti samo u obrazovne svrhe i u radu s djecom i mladima te da iste neće u bilo kojem obliku primjenjivati u svrhu edukacije drugih nastavnika i stručnih suradnika
   • da će udžbenike, priručnike i druge materijale koje dobije sudjelujući u seminaru stručnog usavršavanja koristiti samo i jedino u obrazovne svrhe, odnosno, ukoliko bude koristio:la udžbenike, priručnike i druge materijale u druge svrhe, da će o tome obavijestiti Udrugu te navesti Udrugu kao izvor informacija i izdavača navedenih materijala
   • da će nastavne pripreme, zadaće i sve druge materijale koje dostavi Udruzi u sklopu izvršenja obveza edukacije biti polaznikovo:čino izvorno djelo te da će primjereno navesti sve druge izvore koje bude koristio:la u izradi nastavne pripreme, zadaće i drugih materijala te
   • da niti jedan segment, udžbenik, priručnik ili koji drugi materijal neće koristiti u komercijalne svrhe.
 •  
  • Polaznik:ca dopušta Udruzi da nastavne pripreme, zadaće i sve druge materijale koje dostavi Udruzi u sklopu izvršenja obveza edukacije može koristiti i objavljivati u svrhu promocije programa ili izvještavanja o provedbi projekta.
  • Udruga se obvezuje navesti polaznika:cu kao autora:icu i primjereno istaknuti doprinos polaznice:ka.
 •  
  • Polaznik:ca dopušta Udruzi fotografiranje i objavljivanje fotografija s edukacije u svrhu promocije programa ili izvještavanja o provedbi projekta.
  • Ako bilo koja objavljena fotografija s edukacije na neki način narušava ugled ili dostojanstvo polaznika:ce, polaznik:ca može o tome obavijestiti Udrugu te će se slika u najkraćem mogućem roku ukloniti.

V. Kotizacije

 •  
  • Polaznica se obvezuje da će uplatiti kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji najkasnije sedam dana prije održavanja edukacije ili da će istu uredno uplaćivati ukoliko je drugačije određeno pozivom za prijavu ili dogovoreno s voditeljem:icom edukacije.
 •  
  • Ako je polaznik bio prisutna bilo kojem dijelu edukacije ili je preuzeo udžbenike, priručnike ili druge materijale, Udruga se ne smatra obveznom vratiti iznos kotizacije u slučaju da polaznik odustane u daljnjem sudjelovanju u edukaciji.
 •  
  • Ako polaznica otkaže sudjelovanje do pet (5) dana prije početka edukacije, Udruga će polaznici vratiti kotizaciju umanjenu za 20% iznosa kotizacije, a na račun administrativnih troškova.
  • Ako polaznik otkaže sudjelovanje četiri (4) ili manje dana prije početka edukacije Udruga će:
   • polaznici vratiti kotizaciju umanjenu za 30% iznosa kotizacije, a na račun administrativnih troškova ili
   • omogućiti polazniku sudjelovanje na prvoj sljedećoj edukaciji koja će se održavati uz poštivanje ovih Općih uvjeta i uvjeta definiranih pozivom za sudjelovanje.
 •  
  • Ako polaznica sudjeluje u edukaciji u sklopu projekta te iz bilo kojeg razloga ne ispunjava obveze koje su popisane i opisane u pozivu na prijavu, dužna je:
   • vratiti 80% troška nastalog planiranjem njenog sudjelovanja ili
   • pronaći adekvatnu zamjenu za svoje sudjelovanje u projektu.

VI. Duplikat potvrde

 •  
  • Udruga će polazniku edukacije izdati potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu.
  • Polaznica može zatražiti od Udruge izdavanje duplikata potvrde ili potvrdu o završenim edukacijama koje je polaznica završila kod Udruge.
  • Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde se podnosi direktoru razvoja i programa na odgovarajućem obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Udruge.
  • Za izdavanje duplikata potvrde uplaćuje se na račun Udruge iznos od 75,00 kuna na račun administrativnih troškova.

VII. Sporovi

 •  
  • U slučaju nesporazuma i sporova, Udruga će učiniti sve da se nesporazum i spor riješi mirnim putem. U protivnom, u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

 •  
  • Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti sudjelovanja u edukacijama od 25. srpnja 2018., urbr.: 83:2018, sig.: A14-2018-03.
  • Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2022.