Opći uvjeti sudjelovanja

Opće odredbe

Članak 1.

1.) Ovim Općim uvjetima uređuje se sudjelovanje u edukacijama i edukativnim aktivnostima (u daljnjem tekstu: edukacije) koje provodi i organizira Forum za slobodu odgoja (u daljnjem tekstu: Udruga).

2.) Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

1.) Ovi Opći uvjeti bit će objavljeni i stalno dostupni na mrežnim stranicama Udruge.

2.) Voditelji:ce edukacija imaju obvezu obavijestiti i podsjetiti polaznike:ce edukacije o ovim Općim uvjetima.

Članak 3.

1.) Sudjelovanje u edukacijama uređeno je:

i) ovim Općim uvjetima

ii) kurikulumom edukacije, odnosno opisom edukacije te

iii) pozivom na prijavu za sudjelovanje u edukaciji.

Članak 4.

1.) Udruga provodi edukacije kao oblik neformalnog obrazovanja.

2.) Udruga provodi edukacije u dobroj vjeri stalno prateći kvalitetu edukacija, provodeći stručna usavršavanja trenera:ica i izdavanjem novih publikacija.

3.) Udruga poziva polaznice:ke da vještine i znanja, metode i oblike rada s kojima su upoznati na edukacijama prilagode ciljnoj skupini s kojom rade uvijek imajući na umu stručne standarde i potrebe ciljne skupine.

Članak 5.

1.) Udruga razvija, organizira i provodi:

i) seminare stručnog usavršavanja namijenjene stručnom usavršavanju odgojno-obrazovnih radnica:ka te stručnih suradnica:ka u radu s djecom i mladima

ii) seminare, treninge, edukacije, module i druge aktivnosti kojima ostvaruje ciljeve pojedinih programa i

iii) druge edukacijske programe, projekte, aktivnosti i module za druge ciljne skupine.

Članak 6.

1.) Polaznik:ca edukacije je osoba koja je:

i) platila kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji na temelju poziva ili

ii) odabrana za sudjelovanje u edukaciji financiranoj u sklopu projekta.

2.) Maloljetni:a polaznik:ca edukacije je osoba koja ispunjava jedan od uvjeta iz stavka 1. ovog članka, a mlađa je od 18 godina.

Prijava za sudjelovanje

Članak 7.

1.) Zainteresirane osobe prijavljuju se za sudjelovanje:

i) dostavljanjem potpune i čitko ispunjene prijavnice poštom, faksom, elektroničkom poštom, osobnom dostavom ili na neki drugi prikladan način ili

ii) putem elektroničkog prijavnog obrasca.

2.) Zainteresirana osoba svojim potpisom na prijavnici potvrđuje da je pročitala, razumjela i da prihvaća ove Opće uvjete i da daje privolu Udruzi da koristi osobne podatke navedene u prijavnici ako prijavnicu dostavlja poštom, faksom ili osobnom dostavom.

3.) Zainteresirana osoba potvrđuje da je pročitala, razumjela i da prihvaća ove Opće uvjete i da daje privolu Udruzi da koristi osobne podatke navedene u prijavnici dostavom prijavnice na službenu adresu e-pošte.

4.) Ako je zainteresirana osoba maloljetna, prijavnicu potpisuje roditelj ili skrbnik:ca čime daje svoj pristanak za prijavu maloljetne osobe u edukaciji.

Prava i obveze Udruge

Članak 8.

1.) Udruga će:

i) provesti edukaciju sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu

ii) ispostaviti polaznici:ku sve udžbenike, priručnike i druge materijale sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu

iii) dati stručnu potporu u provedbi programa u školama sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu

iv) izdati polazniku:ci odgovarajuću potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu

v) omogućiti polaznici:ku napredovanje u zvanju u određenom programu sukladno interesu polaznice:ka i financijskim mogućnostima Udruge.

Članak 9.

1.) Udruga će, sukladno uvjetima opisanima u pozivu za prijavu, polaznici:ku pokriti troškove popisane i opisane u pozivu na prijavu za edukacije koje se provode u sklopu projekta.

2.) Udruga zadržava pravo uskratiti pokrivanje troškova iz prethodne točke polaznici koja krši ove Opće uvjete te posebne uvjete i pravila ukoliko postoje.

3.) U slučaju iz prethodnog stavka, polaznica se obvezuje podmiriti sve troškove koje bi u suprotnom, sukladno pozivu za prijavu, podmirila Udruga.

4.) Udruga zadržava pravo isključiti maloljetnog polaznika:cu iz edukacije zbog kršenja ovih Uvjeta ili drugih uvjeta i pravila ukoliko postoje, o čemu će bez odgode obavijestiti roditelja ili skrbnika:cu s kojima će se dogovoriti daljnja postupanja.

5.) U slučaju iz prethodnog stavka, roditelji ili skrbnici:e maloljetnog polaznika:ce obvezuju se podmiriti sve troškove koje bi u suprotnom, sukladno pozivu za prijavu, podmirila Udruga.

Članak 10.

1.) Udruga se obvezuje da će sa svim osobnim podacima polaznika postupati u skladu s Pravilima prikupljanja, obrade, korištenja i zaštite osobnih podataka te važećim pravnim propisima.

2.) Udruga osobne podatke koristi u svrhu pripreme, organizacije i provedbe edukacije, vođenja evidencije polaznica:ka, izdavanja potvrda, dokazivanja provedbe projekata prema donatorima te financijskog upravljanja.

3.) Podatke o polaznicima koji su završili edukacije Udruga čuva trajno.

4.) Podatke o polaznicama Udruga dijeli s vanjskim suradnicama:ima koje provode edukaciju i donatorima u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza prema donatoru.

Članak 11.

1.) Udruga ne može preuzeti odgovornost za štetu koju prouzroče polaznici:e edukacija nestručnim korištenjem metoda i oblika rada s edukacija u bilo kojem obliku..

2.) Udruga ne može preuzeti odgovornost za organizaciju pojedinih aktivnosti (školski projekti, projektna nastava, provedba nastavnih jedinica u školama, rad s djecom, mladima i učenicima:ama i sl.), a u svrhu ispunjavanja obveza u pojedinom programu.

Prava i obveze polaznice:ka

Članak 12.

1.) Polaznik:ca ima pravo:

i) sudjelovati u edukaciji za koju je izabran:a, odnosno za koju je platio:la kotizaciju

ii) na udžbenike, priručnike i druge materijale sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu

iii) na povratnu informaciju o provedenoj aktivnosti ako je ista predviđena kurikulumom, odnosno opisom edukacije i pozivom na prijavu

iv) na potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu.

Članak 13.

1.) Polaznik:ca se obvezuje:

i) sudjelovati u svim segmentima i aktivnostima edukacije za koji je odabran:a

ii) da će znanja i vještine sa seminara stručnog usavršavanja koristiti samo u obrazovne svrhe i u radu s djecom i mladima te da iste neće u bilo kojem obliku primjenjivati u svrhu edukacije drugih nastavnika i stručnih suradnika

iii) da će udžbenike, priručnike i druge materijale koje dobije sudjelujući u seminaru stručnog usavršavanja koristiti samo i jedino u obrazovne svrhe, odnosno, ukoliko bude koristio:la udžbenike, priručnike i druge materijale u druge svrhe, da će o tome obavijestiti Udrugu te navesti Udrugu kao izvor informacija i izdavača navedenih materijala

iv) da će nastavne pripreme, zadaće i sve druge materijale koje dostavi Udruzi u sklopu izvršenja obveza edukacije biti polaznikovo:čino izvorno djelo te da će primjereno navesti sve druge izvore koje bude koristio:la u izradi nastavne pripreme, zadaće i drugih materijala te

v) da niti jedan segment, udžbenik, priručnik ili koji drugi materijal neće koristiti u komercijalne svrhe.

Članak 14.

1.) Polaznik:ca dopušta Udruzi da nastavne pripreme, zadaće i sve druge materijale koje dostavi Udruzi u sklopu izvršenja obveza edukacije može koristiti i objavljivati u svrhu promocije programa ili izvještavanja o provedbi projekta.

2.) Udruga se obvezuje navesti polaznika:cu kao autora:icu i primjereno istaknuti doprinos polaznice:ka.

Članak 15.

1.) Polaznik:ca dopušta Udruzi fotografiranje i objavljivanje fotografija s edukacije u svrhu promocije programa ili izvještavanja o provedbi projekta.

2.) Ako bilo koja objavljena fotografija s edukacije na neki način narušava ugled ili dostojanstvo polaznika:ce, polaznik:ca može o tome obavijestiti Udrugu te će se slika u najkraćem mogućem roku ukloniti.

Kotizacije

Članak 16.

1.) Polaznica se obvezuje da će uplatiti kotizaciju za sudjelovanje u edukaciji najkasnije sedam dana prije održavanja edukacije ili da će istu uredno uplaćivati ukoliko je drugačije određeno pozivom za prijavu ili dogovoreno s voditeljem:icom edukacije.

Članak 17.

1.) Ako je polaznik bio prisutna bilo kojem dijelu edukacije ili je preuzeo udžbenike, priručnike ili druge materijale, Udruga se ne smatra obveznom vratiti iznos kotizacije u slučaju da polaznik odustane u daljnjem sudjelovanju u edukaciji.

Članak 18.

1.) Ako polaznica otkaže sudjelovanje do pet (5) dana prije početka edukacije, Udruga će polaznici vratiti kotizaciju umanjenu za 20% iznosa kotizacije, a na račun administrativnih troškova.

2.) Ako polaznik otkaže sudjelovanje četiri (4) ili manje dana prije početka edukacije Udruga će:

i) polaznici vratiti kotizaciju umanjenu za 30% iznosa kotizacije, a na račun administrativnih troškova ili

ii) omogućiti polazniku sudjelovanje na prvoj sljedećoj edukaciji koja će se održavati uz poštivanje ovih Općih uvjeta i uvjeta definiranih pozivom za sudjelovanje.

Članak 19.

1.) Ako polaznica sudjeluje u edukaciji u sklopu projekta te iz bilo kojeg razloga ne ispunjava obveze koje su popisane i opisane u pozivu na prijavu, dužna je:

i) vratiti 80% troška nastalog planiranjem njenog sudjelovanja ili

ii) pronaći adekvatnu zamjenu za svoje sudjelovanje u projektu.

Duplikat potvrde

Članak 20.

1.) Udruga će polazniku edukacije izdati potvrdu sukladno kurikulumu, odnosno opisu edukacije i pozivu na prijavu.

2.) Polaznica može zatražiti od Udruge izdavanje duplikata potvrde ili potvrdu o završenim edukacijama koje je polaznica završila kod Udruge.

3.) Zahtjev za izdavanje duplikata potvrde se podnosi direktoru razvoja i programa na odgovarajućem obrascu koji se nalazi na mrežnim stranicama Udruge.

4.) Za izdavanje duplikata potvrde uplaćuje se na račun Udruge iznos od 75,00 kuna na račun administrativnih troškova.

Sporovi

Članak 21.

1.) U slučaju nesporazuma i sporova, Udruga će učiniti sve da se nesporazum i spor riješi mirnim putem. U protivnom, u slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

1.) Stupanjem na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti Opći uvjeti sudjelovanja u edukacijama od 25. srpnja 2018., urbr.: 83/2018, sig.: A14-2018-03.

2.) Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 1. rujna 2022.