Struktura organizacije

Forum je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba. Forum je neprofitna, nestranačka i neovisna udruga sa sjedištem u Zagrebu koja djeluje na cijelom području Republike Hrvatske.

Forum okuplja odgojitelje, učitelje, nastavnike, profesore, roditelje i druge fizičke i pravne osobe zainteresirane za unapređivanje slobode odgoja i obrazovanja djece i mladih. Cilj Foruma je promicanje slobode i demokracije, pluralizma svjetonazora i organizacijskih principa, sadržaja i metoda u obrazovanju. Forum provodi svoje aktivnosti na dobrobit svih građana Republike Hrvatske.

Tijela Foruma su: Skupština, Upravni odbor, Izvršni direktor, Direktor financija, Direktor razvoja i programa i Izvršni odbor.

Skupština

Skupština je najviše tijelo Foruma i čine je svi redovni i počasni članovi. Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, a na redovito zasjedanje saziva Upravni odbor.

Skupština usvaja Statut, Strategiju razvoja, Plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,  Godišnje izvješće o radu i Godišnje financijsko izvješće; donosi Odluku o počasnom članstvu, Odluku o prestanku rada Foruma, Odluku o raspolaganju s imovinom Foruma u slučaju prestanka rada i druge odluke, zaključke i stavove vezane za rad Foruma; odlučuje o izvješću o radu drugih tijela koja je Skupština osnovala, članstvu Foruma u drugim organizacijama i mrežama organizacija, žalbama na odluke drugih tijela Foruma; bira i razrješuje članove Upravnog odbora; daje tumačenje odredbi Statuta; osniva, prema potrebi, radna tijela i obavlja i druge poslove određene Statutom.

Upravni odbor

Upravni odbor je tijelo koje se brine o djelovanju Foruma između sjednica Skupštine, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na mandat od četiri godine.

Upravni odbor upravlja Forumom; provodi odluke, zaključke i stavove Skupštine; saziva sjednicu Skupštine sukladno odredbama Statuta; bira i razrješuje predsjednika Upravnog odbora; bira i razrješuje izvršnog direktora, direktora financija i direktora razvoja i programa; utvrđuje i dostavlja Skupštini na odlučivanje konačni prijedlog Strategije razvoja na prijedlog izvršnog direktora, konačni prijedlog Plana rada na prijedlog izvršnog direktora, konačni prijedlog Godišnjeg financijskog plana na prijedlog direktora financija, konačni prijedlog Godišnjeg izvješća o radu na prijedlog izvršnog direktora i konačni prijedlog Godišnjeg financijskog izvješća na prijedlog direktora financija; odlučuje o ugovorima kojih je vrijednost veća od 1.500.000,00 kn, o zahtjevu za prijem u redovno članstvo u Forumu, o novim programima Foruma na prijedlog direktora razvoja i programa, donosi Pravilnik o radu na prijedlog izvršnog direktora, obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Predsjednik Upravnog odbora zastupa i predstavlja Forum, saziva i predsjeda sjednicama Upravnog odbora, predlaže dnevni red sjednice Upravnog odbora, upućuje prijedloge ovlaštenih predlagatelja u propisani postupak, potpisuje akte koje donosi Upravni odbor, potpisuje ugovore o radu s izabranim izvršnim direktorom, direktorom financija i direktorom razvoja i programa, obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Sustav osiguranja kvalitete

Forum za slobodu odgoja razvio je vlastiti sustav osiguranja kvalitete koji je opisan sljedećim dokumentima: Pravila uredskog poslovanja, Pravila rada s volonterima, Pravila vođenje edukacija i edukacijskih grupa, Opći uvjeti sudjelovanja u edukacijama.

Direktori

Izvršni direktor, direktor financija i direktor razvoja i programa (nadalje: direktori) svoj rad obavljaju profesionalno, temeljem ugovora o radu ili volonterskog ugovora sukladno važećim zakonima. Direktore bira i razrješuje Upravni odbor. Direktori za svoj rad odgovaraju Upravnom odboru pojedinačno. U slučaju spriječenosti kojeg od direktora da zastupa ili obavlja dužnosti definirane ovim Statutom, Upravni odbor može odrediti vršitelja dužnosti direktora do prestanka spriječenosti

Izvršni direktor

Izvršni direktor zastupa i predstavlja Forum; provodi odluke Upravnog odbora; brine se za provođenje Strategije razvoja; koordinira rad zaposlenika Foruma u suradnji s drugim direktorima; potpisuje ugovore o radu sa zaposlenicima; nadzire financijsko poslovanje; donosi Odluku o godišnjim odmorima zaposlenika sukladno Pravilniku o radu; uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora donosi Godišnji plan zapošljavanja, Odluku o opisu radnih mjesta, Odluku o prijavi na natječaje; uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora predlaže Strategiju razvoja; obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Direktor financija

Direktor financija zastupa i predstavlja Forum; provodi odluke Upravnog odbora; koordinira rad zaposlenika Foruma u suradnji s drugim direktorima; nadzire financijsko poslovanje; brine se za uredno izvršavanja financijskih obveza; uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora donosi Pravila o financijskom poslovanju; vodi inventarnu listu Foruma i Knjigu članova Foruma; obavlja druge poslove određene ovim Statutom.

Direktor razvoja i programa

Direktor razvoja i programa zastupa i predstavlja Forum; provodi odluke Upravnog odbora; koordinira rad zaposlenika Foruma u suradnji s drugim direktorima; brine se za osiguranje kvalitete programa, projekata, seminara i aktivnosti; uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora donosi Kurikulum seminara, Pravila uredskog poslovanja, Pravila vođenja seminara i seminarskih grupa, Pravila rada s volonterima, Komunikacijski plan, Odluku o uvjetima za izbor u zvanja u programima Foruma, Odluku o visini naknade za vođenje seminara; uz prethodno mišljenje Izvršnog odbora predlaže Upravnom odboru nove programe, obavlja druge poslove određene ovim Statutom.